David Bowie as Nikola Tesla in Touchstone Pictures' The Prestige (2006)

David Bowie as Nikola Tesla in Touchstone Pictures' The Prestige (2006)