Bruce Lee Movie List and TV Shows
Title Star As Genre Info
Si wang ta Billy Lo/Lee Chen-Chiang - aka Game of Death II
Title Star As Genre Info
Game of Death Billy Lo - aka Goodbye Bruce Lee: His Last Game of Death
Title Star As Genre Info
Fury of the Dragon Kato - -
Title Star As Genre Info
Enter the Dragon Lee - aka The Deadly Three
Title Star As Genre Info
Jing wu men Chen Zhen - aka The Iron Hand
Meng long guojiang Tang Lung (a.k.a. Dragon) - aka Return of the Dragon
Qi lin zhang - - aka Bruce Lee and I
Title Star As Genre Info
Longstreet Tsung, Li TV -
Tang shan da xiong Cheng Chao-an - aka Fists of Fury
Title Star As Genre Info
Marlowe Winslow Wong - -
Title Star As Genre Info
The Green Hornet Kato TV aka The Kato Show
Title Star As Genre Info
Ren hai gu hong Ah San - aka The Orphan
Title Star As Genre Info
Lei yu aka The Thunderstorm - -
Title Star As Genre Info
Zao zhi dang cu wo bu jia - - -
Zha dian na fu - - -
Title Star As Genre Info
Ai - - aka Love
Ai xia ji aka Love Part 2 - aka Love Part 2
Er nu zhai - - aka We Owe It to Our Children (Hong Kong: English title)
Gu er xing - - -
Gu xing xue lei - - -
Title Star As Genre Info
Ci mu lei - - aka A Mother's Tears
Fu zhi guo - - aka It's Father's Fault
Ku hai ming deng - - aka The Guiding Light
Qian wan ren jia - - -
Wei lou chun xiao - - aka In the Face of Demolition
Title Star As Genre Info
Ren zhi cu - - aka The Birth of Mankind
Title Star As Genre Info
Xi lu xiang Lee Siu Lung - aka The Kid
Title Star As Genre Info
Meng li xi shi Yam Lee - aka Sai See in the Dream (Hong Kong: English title)
Title Star As Genre Info
Fu gui fu yun aka Wealth Is Like a Dream - -
Title Star As Genre Info
The Birth of Mankind - - -
Title Star As Genre Info
Golden Gate Girl Infant - -