Zhu Zhu stars as Fang Fang in Starz Media's Shanghai Calling (2013)

Zhu Zhu stars as Fang Fang in Starz Media's Shanghai Calling (2013)