Vik Sahay, Ryan McPartlin, Sarah Lancaster<br>2009 Comic Con International - Day 3

Vik Sahay, Ryan McPartlin, Sarah Lancaster
2009 Comic Con International - Day 3