Kelly Monaco<br>2011 Daytime Emmy Awards - Red Carpet

Kelly Monaco
2011 Daytime Emmy Awards - Red Carpet