Courtney B. Vance, Angela Bassett<br>71st Emmy Awards - Arrivals

Courtney B. Vance, Angela Bassett
71st Emmy Awards - Arrivals